Đại cương Văn Hóa Việt Nam
CHO MÌNH XIN TÀI LIỆU MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM.THANKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cách đặt vé máy bay giá rẻ khuyến mãi cho đoàn du lịch.
Số câu trả lời (1)
Đề Cương về Văn hóa Việt-nam (1943)

“Dạo đó, tôi giống như là ‘Chánh văn phòng’ của Tổng Bí Thư, được anh Trường Chinh yêu mến, giao nhiều việc quan trọng, và việc nào cũng hoàn thành tốt. Chính tôi được chứng kiến từ đầu sự ra đời của bản "Đề cương văn hóa" do anh Trường Chinh soạn thảo. Sau đó anh Trường Chinh đề cử tôi mang Đề cương văn hóa sang phổ biến cho anh Lê Quang Đạo, lúc bấy giờ là Bí thư thành ủy Hà Nội, phụ trách văn hóa cứu quốc.
Anh Đạo bố trí cho tôi gặp các văn nghệ sĩ trong nhóm để tôi trực tiếp phổ biến bản đề cương. (Cuộc họp diễn ra vào ngày mồng 2 Tết năm 1945, trong nhà anh Tô Hoài. Tôi còn nhớ đó là một căn buồng tối om, có một cái giường bằng gỗ, có một tấm ván kê làm bàn. Chúng tôi được mẹ Tô Hoài kiếm cho mấy cái bánh chưng, chấm nước mắm mà ăn vẫn rất ngon). Ở đây lần đầu tiên tôi đã gặp các nhà văn, nhà thơ mà khi còn ngồi ghế nhà trường tôi rất ngưỡng mộ: Tô Hoài, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng... Trong lúc truyền đạt tôi đã cố gắng làm rõ những ý tưởng lớn mà tôi đã tiếp thu được qua những suy nghĩ mà anh Trường Chinh trao đổi với tôi trong quá trình chuẩn bị bản đề cương, đặc biệt là 3 nguyên tắc: Dân tộc, khoa học, đại chúng...”
Đó là những lời ghi của ông Trần Độ trong hồi kí về bản Đề cương về Văn hoá Việt Nam, hòn đá tảng đầu tiên đặt nền móng cho nền văn hoá của nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhiều người đã nghe nói về văn bản này nhưng chưa có dịp đọc trực tiếp. Chúng tôi xin giới thiệu như một trong những tư liệu then chốt của lịch sử văn học Việt Nam từ giữa thế kỉ 20 đến nay.
talawas
Cách đặt vấn đề

1. Phạm vi vấn đề: Văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật.

2. Quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị: Nền tảng kinh tế của một xã hội và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã hội kia (hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc).

3. Thái độ Đ. C. S. Đ. D. đối với vấn đề văn hóa:

1. mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động.

2. không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa.

3. đảng tiên phong phải lãnh đạo văn hóa tiên phong.

4. có lãnh đạo được phong trào văn hóa, đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của đảng mới có hiệu quả.Lịch sử và tính chất văn hóa Việt-nam

1. Các giai đoạn trong lịch sử văn hóa Việt-nam:

1. Thời kỳ Quang-Trung trở về trước:
Văn hóa Việt-nam có tính chất nửa phong kiến nửa nô lệ, phụ thuộc vào văn hóa Tầu.

2. Thời kỳ từ Quang-Trung cho đến khi Đế quốc Pháp xâm chiếm:

Văn hóa phong kiến có xu hướng tiểu tư sản.

3. Thời kỳ từ Pháp sang xâm chiếm đến nay:

Văn hóa nửa phong kiến, nửa tư bản và hoàn toàn có tính cách thuộc địa (chú ý phân biệt mấy giai đoạn trong thời kỳ này).


2. Tính chất văn hóa Việt-nam hiện tại:

Văn hóa Việt-nam hiện nay về hình thức là thuộc địa, về nội dung là tiền tư bản.

Chiến tranh và xu trào văn hóa hiện nay: ảnh hưởng của văn hóa phát-xít làm cho tính chất phong kiến, nô dịch trong văn hóa Việt-nam mạnh lên, nhưng đồng thời chịu ảnh hưởng của văn hóa tân dân chủ, xu trào văn hóa mới của Việt-nam đang cố vượt hết mọi trở lực để nẩy nở (văn nghệ bất hợp pháp).Nguy cơ văn hóa Việt-nam dưới ách phát-xít Nhật Pháp

1. Những thủ đoạn phát-xít trói buộc văn hóa và giết chết văn hóa Việt-nam:

1. Chính sách văn hóa của Pháp:

* đàn áp các nhà văn hóa cách mạng, dân chủ, chống phát-xít.
* ra tài liệu, tổ chức các cơ quan và các đoàn thể văn hóa để nhồi sọ.
* kiểm duyệt rất ngặt những tài liệu văn hóa.
* mua chuộc và hăm dọa các nhà văn hóa.
* mật thiết liên lạc với tôn giáo để truyền bá văn hóa trung cổ, văn hóa ngu dân v.v.
* tuyên truyền chủ nghĩa đầu hàng và chủ nghĩa ái quốc mùa quáng và hẹp hòi (chauvinisme).
* làm ra vẻ săn sóc đến trí dục, thể dục, đức dục cho dân.


2. Chính sách văn hóa của Nhật:

* tuyên truyền chủ nghĩa Đại-đông-Á.
* gây ra một quan niệm cho người Nhật là cứu tinh của giống da vàng và văn hóa Nhật-bản chiếu dọi những tia sáng văn minh, tiến bộ cho các giống nòi Đại-đông-Á v.v.
* tìm hết cách phô trương và giới thiệu văn hóa Nhật-bản (triển lãm, diễn thuyết, đặt phòng du lịch, viện văn hóa, trao đổi du học sinh, mời nghệ sĩ Đông-dương sang thăm nước Nhật, mở báo chí tuyên truyền, tổ chức ca kịch, chiếu bóng...)
* đàn áp các nhà văn chống Nhật và mua chuộc các nhà văn có tài.


2. Tiền đồ văn hóa Việt-nam; hai ức thuyết:

* nền văn hóa phát xít (văn hóa Trung cổ và nô dịch hóa) thắng thì văn hóa dân tộc Việt-nam nghèo nàn thấp kém;
* văn hóa dân tộc Việt-nam sẽ do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới.


Hai ức thuyết, cái nào sẽ trở nên sự thực? Căn cứ vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội hiện tại, cách mạng dân tộc Việt-nam nhất quyết sẽ làm cho ức thuyết thứ hai trở nên sự thực.Vấn đề cách mạng văn hóa Việt-nam

1. Quan niệm của người C. S. về vấn đề cách mạng văn hóa:

1. Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội.

2. Cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải do đảng C. S. Đ. D. lãnh đạo.

3. Cách mạng văn hóa có thể hoàn thành khi nào cách mạng chính trị thành công (cách mạng văn hóa phải đi sau cách mạng chính trị). Những phương pháp cải cách văn hóa đề ra bây giờ chỉ là dọn đường cho cuộc cách mạng triệt để mai sau.


2. Nền văn hóa mà cuộc cách mạng văn hóa Đông-dương phải thực hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa.

3. Cách mạng văn hóa Việt-nam và cách mạng dân tộc giải phóng:

1. Cách mạng văn hóa ở V.N. phải dựa vào cách mạng dân tộc giải phóng mới có điều kiện phát triển;

2. Cách mạng dân tộc giải phóng V. N. chỉ có thể trong trường hợp may mắn nhất đưa văn hóa V. N. tới trình độ dân chủ và có tính chất dân tộc hoàn toàn độc lập dựng nên một nền văn hóa mới.

3. Phải tiến lên thực hiện cách mạng xã hội ở Đông-dương, gây dựng một nền văn hóa xã hội ở khắp Đông-dương.


4. Ba nguyên tắc vận động của cuộc vận động văn hóa mới Việt-nam trong giai đoạn này:

1. Dân tộc hóa (chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, khiến cho văn hóa V. N. phát triển độc lập).

2. Đại chúng hóa (chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng).

3. Khoa học hóa (chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ).

Muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt chống những xu hướng văn hóa bảo thủ, triết trung, lập dị, bi quan, thần bí, duy tâm v.v... Nhưng đồng thời cũng phải chống xu hướng văn hóa quá trớn của bọn Tờ-rốt-kít.


5. Tính chất của nền văn hóa mới Việt-nam:

Văn hóa mới V. N. do đảng C. S. Đ. D. lãnh đạo chủ trương chưa phải là văn hóa xã hội chủ nghĩa hay văn hóa Xô-viết (như văn hóa Liên xô chẳng hạn).

Văn hóa mới V. N. là một thứ văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung. Chính vì thế nó cách mạng nhất và tiến bộ nhất ở Đ. D. trong giai đoạn này.Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mác xít Đ. D. và nhất là những nhà văn hóa mác xít V. N.

1. Mục đích trước mặt:

1. chống lại văn hóa phát-xít phong kiến, thoái hóa, nô dịch, văn hóa ngu dân và phỉnh dân;

2. phát huy văn hóa tân dân chủ Đ. D.


2. Công việc phải làm:

1. tranh đấu về học thuật, tư tưởng (đánh tan những quan niệm sai lầm của triết học Âu, Á có ít nhiều ảnh hưởng tai hại ở ta; triết học Khổng, Mạnh, Đê-các-tơ (Descartes), Béc-son (Bergson), Căng (Kant), Nít-sờ (Nietzsche), v.v...; làm cho thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử thắng.

2. tranh đấu về tông phái văn nghệ (chống chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa tượng trưng v.v... làm cho xu hướng tả thực xã hội chủ nghĩa thắng).

3. tranh đấu về tiếng nói, chữ viết:

1. thống nhất và làm giầu thêm tiếng nói;

2. ấn định mẹo văn ta;

3. cải cách chữ quốc ngữ, v.v...


3. Cách vận động văn hóa:

1. lợi dụng tất cả khả năng công khai và bán công khai để:

1. tuyên truyền và xuất bản.

2. tổ chức các nhà văn

3. tranh đấu giành quyền lợi thực tại cho các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, v.v...

4. chống nạn mù chữ v.v...


2. phối hợp mật thiết phương pháp bí mật và công khai, thống nhất mọi hoạt động văn hóa tiến bộ dưới quyền lãnh đạo của đảng vô sản mác-xít.

Nguồn: Tạp chí Tiên phong, cơ quan của Hội Văn hóa Cứu quốc VN, số 1 (10.11.1945), in lại trong Sưu tập trọn bộ "Tiên phong" 1945-1946, tạp chí của Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam, Lại Nguyên Ân và Hữu Nhuận sưu tầm, tập 1 (1945). Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 1996, tr. 32-35.
Mời bạn ghé thăm:
Đặt Vé Máy Bay Giá Cực Rẻ
Giá Vé Rẻ Nhất. Đặt Online Dễ Dàng. Giao Vé Tận Nhà. Giảm 50% Phí DVụ.
Xem nhiều nhất

Học Tiếng Anh giao tiếp ở đâu hiệu quả?

254 trả lời - 3407 lượt đọc

Trong khối B có những ngành nào?

2 trả lời - 3382 lượt đọc

Trung tâm anh ngữ IEG và ILI

2 trả lời - 3381 lượt đọc
Các câu hỏi khác
Muốn down sản phẩm này thì làm sao? các anh chỉ giúp em với.thank a lot0 trả lời - 212 lượt đọc
Câu thành ngữ này nói lên điều gì : " Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" ?2 trả lời - 270 lượt đọc
Ai là người thứ 2 tìm ra châu Mĩ1 trả lời - 219 lượt đọc
Mọi người làm giúp em bài viết thư UPU 38 với10 trả lời - 208 lượt đọc
Giải phương trình bằng máy tính casio fx-500es0 trả lời - 290 lượt đọc
Giúp em viết thư UPU lần thứ 38 với! Em làm lấy điểm kiểm tra 1 tiết10 trả lời - 193 lượt đọc
Giúp mình với!Mình muốn tìm địa chỉ trang web để có thể download giáo án tiếng anh lớp 7.3 trả lời - 167 lượt đọc
Giúp mình dzy, viết thư upu lần 38! mình làm ùi moh` hem chắc.2 trả lời - 174 lượt đọc
Trong các lời bài hát tiếng anh, thường có từ Aint, đó là j`?1 trả lời - 244 lượt đọc
Em xin hỏi năm nay,ngành dược của trường đại học Y dược TP.HCM tuyển sinh khối A, hay khối B?1 trả lời - 213 lượt đọc
Để vào ngân hàng thì em phải thi ngành nào, trường nào? Em muốn biết những thông tin về những ngành này và điểm chuẩn?1 trả lời - 190 lượt đọc
Cho em hỏi trường đại học kinh tế TP.HCM lấy điểm theo từng ngành có phải ko? và trường xét tuyến xếp khoa ntn?1 trả lời - 219 lượt đọc
Tôi hiện đang là sinh viên lớp 12 của trường Lê Hồng Phong,TP.HCM Tôi xin hỏi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 có gì thay đổi ko?1 trả lời - 149 lượt đọc
Thống kê sự khám phá riêng của Nguyễn Khoa điềm và Nguyễn Đình Thi về quê hương đất nước1 trả lời - 1381 lượt đọc
Năm nay là năm đầu tiên em thi ĐH và em cảm thấy ngành kinh tế học cũng khá mới. Ngành này cụ thể mình sẽ học những vấn đề gì?1 trả lời - 202 lượt đọc
Tôi rất muốn thi vào nghành kinh tế học, vì đây là 1 ngành mới, tôi nghĩ năm nay điểm sẽ lấy ko cao,tuy nhiên tôi vẫn lo lắng về đầu ra?1 trả lời - 183 lượt đọc
Nếu em thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM không đậu nguyện vọng 1 thì có thể xét nguyện vọng 2 một ngành khác thấp điểm hơn trong trường không?1 trả lời - 197 lượt đọc
Xin hỏi vê thủ tục đi học thạc sĩ ở Los Angeles?1 trả lời - 235 lượt đọc
Muốn xin học bỏng thạc sĩ ở Mỹ chuyên ngành ngôn ngữ học thì xin ntn ? trường nào cấp học bổng?1 trả lời - 262 lượt đọc
Hiện em đang học lớp 9 và muốn sang Mỹ học lớp 10. Trình độ tiếng Anh của em thuộc mức độ trên trung cấp, em đang học lấy bằng TOEFL?1 trả lời - 190 lượt đọc
Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm nay tuyển bao nhiêu chỉ tiêu?1 trả lời - 213 lượt đọc
E có ý định thi trường ĐH.Bán công Marketing , nhưng ko biết năm 2009 chỉ tiêu tuyển sinh của trường là ?1 trả lời - 227 lượt đọc
Đại học sơ phạm TPHCM năm nay chỉ tiêu tuyển sinh là bao nhiêu? Em rất muốn thi tuyển vào trường năm nay!1 trả lời - 196 lượt đọc
Tư vấn du học thạc sĩ Đức1 trả lời - 281 lượt đọc
Bạn hãy bình giảng đoạn thơ dưới,qua đó làm rõ thái độ rất mực cảm thông,hết sức trân trọng của nhà thơ cách mạng đối với đại thi hào dân tộc.1 trả lời - 213 lượt đọc
Xin chia sẻ cho tôi 1 số ý kiến để làm bài tập bình giảng dưới đây, có thể cho tôi bài mẫu cũng okie? Thaks1 trả lời - 210 lượt đọc
Phân tích đoạn thơ sau ?1 trả lời - 271 lượt đọc
Em có bài tập bình giảng này các anh chị giúp em?1 trả lời - 286 lượt đọc
MULTIMEDIA LAB0 trả lời - 221 lượt đọc
Vé máy bay giá rẻ hangkhonggiare247.vn
đặt vé máy bay giá rẻ vietjet air khuyến mại