7. Cài đặt modem Huawei
Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ http://192.168.1.1. Nhập Username và Password mặc định của modem Huawei là:
User name: admin
Password: admin
Bước 1: Nhập Username và Password

Hình 7.1

Bước 2: Cấu hình chung để dùng Internet


Hình 7.2
Bạn nhấp vào menu Network Configuation (Xem hình 7.3) và điền các thông số sau:


Hình 7.3

Bước 3: Nhấp vào menu ATM PVC (Xem hình 7.4) và điền các thông số sau:


Hình 7.4

Kích chuột vào PPPoE
• Username : Username kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp
• Password : Password kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp
• VPI : 0
• VCI : 35
Kích chuột vào Enable NAPT: để máy tính có thể ra Internet qua Modem

Hình 7.5
Bước 4: Nhấp vào nút System Management và chọn Save để lưu lại cấu hình đã cài đặt.
Bước 5: Nhấn thẻ System Status kiểm tra kết nối, trên thẻ PPP status là Connected và WAN Status phải có địa chỉ IP của nhà cung cấp cấp cho khách hàng mỗi khi vào mạng như:

Hình 7.6