Tỉnh có diện tích rông nhất hiện nay là Nghệ An. Và tỉnh nhỏ nhất là Bắc Ninh