Tiện thể cho mình hỏi cách thức tham gia và cách trình bày bài viết lên giấy như thế nào?