Master-Slave có hai dạng: trong hệ thống của Canon (chắc Nikon, .... các hãng khác cũng như vậy) được điều khiển bằng hồng ngoại hay sóng radio và nhại do đèn bắt sáng của đèn khác nhại theo!

Trong hệ thống đèn của Canon thì 580 hay 550 đều có khả năng vừa làm master vừa slave được (các đèn khác từ 420EX chỉ làm slave trong hệ thống được). Làm master, chúng có khả năng điều khiểu nhiều nhất đến 3 nhóm slave khác nhau và ETTL của Canon sẽ chia công suất của đèn theo ý của người chụp theo tỷ lệ công suất A:B:C để cho tổng công suất các đèn vừa đủ rọi sáng cho vật cần chụp (trừ trường hợp người chụp đặt chế độ M-ở M thì người chụp tự đặt công suất của các đèn). Tuy vậy hệ thống này (chắc cũng như hệ nhại, có khoảng cách rất giới hạn và khoảng cách rút ngắn rất nhanh khi ánh sáng môi trường mạnh)!