Quy trình hoạch định chiến lược marketing gồm 4 bước:
- B1: phân tích các khả năng của công ty và các yêu cầu bắt buộc từ phía môi trường, thị trường.
- B2: xác định mục tiêu chiến lược
- B3: xác lập các giải pháp chiến lược thế vị
- B4: đánh giá và lựa chọn chiến lược marketing phù hợp.