EM CẦN XIN MỘT SỐ VỊ DỤ CÁCH LẬP BẢNG VỀ PHIẾU THU VÀ PHIẾU CHI CỦA MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.aNH CHỊ NÀO ĐÃ TỪNG TRẢI WA HOẶC CO MỘT SÓ PHAI VỀ VIỆC NÀY SEND CHO EM NHA EM CẢM ƠN.em có một ví dụ anh chị điền vào hộ em nha.
Đơn vị:........... Mẫu số :01 _TT
Địa chỉ:.......... (Ban hành theo QD số 15/2006 của..)

PHIẾU THU
Ngày......Tháng........Năm Quyển Số:......
Họ và tên người nộp tiền:..................................................
Địa chỉ:............................................................................
Lý do nộp:.......................................................................
Số tiền:............(viết bằng chữ):.........................................
Kèm theo:......................................................................Chứng từ gốc


GIám đốc Kế toán trưởng Người nộp Người lập phiếu Thủ Quỹ

(ký,hoten) nn nn nn nnĐã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):..................................
+ Tỷ giá ngoại tệ(vàng, bac, đá quý):...................................
+ Số tiền quy đổi:...............................................................
(Liên gửi ra ngoài phai đóng dấu).

Anh chị giúp em nha em còn nhiều bài lắm nếu thích em gửi cho nha,điền vào mấy dấu chấm đấy ạ.!THANKS