Bạn nối mạng với Internet, nếu nối được qua mạng Lan được thì Card mạng không bị hỏng