Chevrolet Captiva sản xuất năm 2006, bao gồm 4 mẫu xe, các thông số cơ bản của 4 mẫu xe đó như trong bảng sau đây:

Hình ảnh

Lượng tiêu thụ nhiên liệu tính theo quy định thử nghiệm tiêu chuẩn. Trong sử dụng cần nhân thêm 1,2 ( đường dài) đến 1,4 lần (đường thành phố).