Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi
a, Ý nghĩa lịch sử:
- Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đã đập tan hai xiềng xích nô lệ là thực dân pháp hơn 80 năm, phát xít nhật 4 năm, đồng thời đạp đổ cả ngai vàng phong kiến hang ngàn năm làm cho nước ta từ một nước thộc địa nữa phong kiến hang ngàn năm làm cho nước độc lập, tự do , làm cho nhân dân ta từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ giang sơn đất nước của mình (ý nghĩa về dân tộc).
- Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đã phá huỷ toàn bộ bộ máy nhà nước cũ, nhà nước thực dân phong kiến từ trung ương đến cơ sở, xây dựng một bộ máy nhà nước mới, nhà nước dân chủ nhân dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây nhân dân ta có chính quyền cách mạng trong tay, một công cụ sắc bén để bảo vệ và xây dựng chế độ mới (dân chủ).
- Cách mạng Tháng Tám thành công còn có ý nghĩa quốc tế:
+ Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến đã thành công hoàn toàn và triệt để; sụ kiện này đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ la – tinh, đồng thời mở đầu tmọt thời kỳ cao troà giai phóng dân tộc trên thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
+ Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới, chủ nghĩa thực dân cũ dã bị đánh đổ ở một nơi yếu nhất của nó là Việt Nam. Sự kiện này đã mở đầu một thời kỳ suy yếu của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên toàn thế giới.
+ Lần đàu tiên trong thời đại chúng ta chủ nghĩa Mác – lênin đã thành công ở
một nước thuộc địa nửa phong kiến. Điều đó chứng tỏ rằng chủ nghĩa Mác –
Lênin là một chân lý tung ra bốn biển đều đúng, vấn đề là ở chỗ Đảng lãnh đạo phải nhận thức được thực chất của chủ nghĩa Mác – Lênnin, vận dụng vào hoàn cảnh từng nơi từng lúc đưa tới thắng lợi cho cách mạng.
- với sự trình bày nới trên, cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là
một biến cổ lịch sử vĩ đại, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phất
triển của lịch sử dân tộc, tạo nên bước nhẩy vọt cho sự phát triển toàn
diện của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, hay còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh.
B, Nguyên nhân thắng lợi :
- Cách mạng Tháng Tám thành công là do nhân dân các dân tộc ở nước ta
đoàn kết, chiến đấu hy sinh trong gần một thế kỷ qua, biết bao những phong
trào yêu nước đã bị gìm trong biển máu, biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập thống nhất của Tổ quốc. từ năm 1930 có Đảng Cộng Sản lãnh đạo thì khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta lại được nhân lên với chất mới, làm thành sức mạnh của cả một dân tộc để tự giải phóng mình. Đây là nguyên nhân nguồn gốc sâu xa tạo ra thắng lợi của cách mạng Tháng Tám. Nhân dân ta đã tự viết lên lịch sử của mìnhCách mạng Tháng Tám thành công có đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh
đạo. đảng và Bác đã đề ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ đúng đắn
và khoa học, có phương pháp cách mạng phù hợp Đảng đã lãnh đạo nhân
dân ta chuẩn bị 15 năm trải qua hai cuộc diễn tập là cao trào cách mạng
1930 – 1931 và đỉnh cao là xô viết Nghệ - tĩnh , cao trào dân chủ Đông
Dương 1939 – 1945. Khi có điều kiện và thời cơ ngàn năm có một thì Đảng
và Bác lại sang suốt và kịp thời hạ quyết tâm chính xác chớp lấy thời cơ phát
động toàn dân nổi dậy bằng một nghệ thuật giành chính quyền toàn quốc.
Đây là nguyên nhân trực tiếp quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng
Tám. nếu như không có đảng ra đời vào năm 1930 thì không có thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945, bởi vì Đảng Cộng sản và lãn tụ Hồ Chí Minh là nhà thiết kế, đồng thời thi công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.
- Cách mạng Tháng Tám thành công còn do có điều kiện khách quan thuận
lợi, đó là: chiến thắng của các nước đồng minh mà trụ cột là Liên Xô đắng
tan phát xít Nhật ở Châu Á, làm cho con thú dữ ở Á Đông đã bị đánh gục,
bầy sói con của chúng hoang mang ngơ ngác, tạo ra điều kiện thuận lợi cho
cách mạng nước ta. Đây là nguyên nhân khách quan quan trọng bảo đảm
cho thắng lợi của cách mạng nước ta.
- Ba nguyên nhân nói trên có quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau
làm thành sức mạnh tổng hợp của cả một dân tộc vùng dậy tự giải phóng
mình. Song bất cứ thắng lợi của một cuộc cách mạng nào thì nghuyên nhân
chủ quan (bên trong) cũng đóng vai trò quyết định, còn nguyên nhân khách
quan (bên ngoài) thì dù quan trọng đến đâu cũng phải thông qua nguyên
nhân trong mới có tác dụng. Vào tháng tám năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng
quân đồng minh tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho tất cả các nước
Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng ở thời điểm đó chỉ có cách mạng Việt
Nam và tiếp đó là cách mạng Lào thành công hoàn toàn và triệt để.
2, Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945
- Cách mạng Tháng Tám thành công đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm có
giái trị, đó là:
- Phải kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là phản đề và phản phong qua từng
thời kỳ cách mạng.
- Phải xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất để chĩa mũi nhọn vào kẻ thùg,
giành độc lập cho nước nhà.
- Phải xây dựng khối liên minh giữa hai gia cấp công nhân và nông dân làm
nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc.
- Phải biết chỉ ra kẻ thù chủ yếu trước mắt của từng thời kỳ cách mạng để
chĩa mũi nhọn vào kẻ thù đó, giành thắng lợi cho cách mạng.
- Phải biết sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng, nghĩa là phải tổ chức
nhân dân và các đoàn thể cách mạng, phải xây dụng lực lượng chính trị và
lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, phải khởi nghĩa để giành lấy chính
quyền.
- phải chuẩn bị lực lượng chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.
Trong những bài học kinh nghiệm nới trên của cách mạng tháng Tám, thì bài
học về bạo lực cách mạng và bài học về việc chuẩn bị lực lượng chớp thời
cơ khởi nghĩa giành chính quyền là những bài học có giái trị phổ biến.
*. Bài học về bạo lực cách mạng của Cách mạng Tháng Tám.
- Đảng Cộng sản Đông Dương trung thành với nguyên lý cách mạng bạo lực
của chủ nghĩa Mác – Lênin, vì vậy ngay trong cương lĩnh chính trị của năm
1930 Đảng đã đề ra rằng cách mạng nước ta phải tiến hành bằng phương
pháp cách mạng bạo lực. Đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11 năm
1939 và hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 – 1941 do bác hồ chủ trì thì
dảng lại nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng bạo lực cáh mạng của quần
chúng để khởi nghĩa dành chính quyền.
- với nhận thức nói trên ngay từ khi vừa mới ra đời đảng đã xây dựng được
đội quân công – nông. Trong cao trào 1930 – 1931, đến thời kỳ 1936 – 1939
Đảng lại xây dựng được đội quân chính trị quần chúng rộng lớn đưa họ
xuống đường đấu tranh . Đến cao trào giả phóng 1939 – 1945 thì Đảng và
Bác lại lãnh đạo quần chúng xây dựng lực lượng bạo lực cách mạng gồm lực
lượng chính trị quần chúng mà tiêu biểu là lực lượng Việt Minh với các đoàn
thể cứu quốc, lực lượng vũ trang cách mạng với lực lượng vũ trang tập trung
và tự vệ cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng mà tiêu biểu là khu giải
phóng Việt Bắc, kết hợp đấu tranh chính trị và quân sự, khởi nghĩa từng phần
giành chính quyền ở từng nơi, tập dượt nhân dân giành chính quyền. đến
tổng khởi nghĩa Tháng Tám thì Đảng đã phát động toàn dân nổi dậy với lực
lượng chính trị của hàng triệu người có lực lượng vũ trang hỗ trợ giành chính
quyền toàn quốc. Cuộc tổng khởi nghĩa mang tính toàn dân sâu sắc.
- Với sự trình bầy nói trên, Cách mạng tháng Tám chứng minh rằng cách
mạng ở một nước thuộc địa và nủa phong kiến muốn thành công thì phải sử
dụng lực lượng cách mạng của quần chúng có tổ chức và được tập dượt để
đánh đổ bạo lực phản cách mạng của kẻ thù, tự giải phóng mình. Bài học
kinh nghiệm này có giá trị phổ biến ở cả Châu Á, châu Phi và Châu mỹ la –
tinh. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng bài học kinh nghiệm này của Cách
Mạng Tháng Tám vào trân đánh 30 năm (1945 - 1975) làm nên Tổng tiến
công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao của bạo lực cách mạng Việt Nam
được mở đầu từ Cách mạng Tháng Tám.
*. Bài học về chuẩn bị chớp thời cơ khởi nghĩa để giành chính quyền:
- Đảng Cộng Sản Việt Nam ý thức rằng thắng lợi của một cuộc cách mạg
không bao giờ tự nó đến, mà phải chuẩn bị để giành lấy thắng lợi. Vì thế
trong cương lĩnh chính trị của Đảng, Đảng đã đề ra phải chuẩn bị lực lượng
để khởi nghĩa giành chính quyền. Đến hội nghị trung ương 6 (11 - 1939) và
nhất là Hội Nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 - 19941) thì Đảng lại đề ra
phải chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để khỏi nghĩa giành chính quyền; khởi
nghĩa muốn thành công thì phải nổ ra đúng thời cơ. Hội nghị Trung ương 8
coi đây là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ cao trào giải phóng dân tộc.
- Với nhận thức nới trên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị 15 năm qua
hai cuộc diễn tập 1930 – 1931 và 1936 – 1939 để đi tới cao trào giải phóng
1939 – 1945. Trong cao trào 1939 – 1945 Đảng đã xuất phát từ tình hình
Page 1
www.khoabang.com.vn
LuyÖn thi trªn m¹ng
______________________________________________________
G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
Bài mười sáu : Ý Nghĩa Lịch Sử , Nguyên Nhân Thắng Lợi,
Bài Học Kinh Nghiệm Của Cách mạng Tháng Tám 1945
1, Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi
a, Ý nghĩa lịch sử:
- Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đã
đập tan hai xiềng xích nô lệ là thực dân pháp hơn 80 năm, phát xít nhật 4 năm,
đồng thời đạp đổ cả ngai vàng phong kiến hang ngàn năm làm cho nước ta từ
một nước thộc địa nữa phong kiến hang ngàn năm làm cho nước độc lập, tự do ,
làm cho nhân dân ta từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ giang sơn đất nước
của mình (ý nghĩa về dân tộc).
- Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời
đã phá huỷ toàn bộ bộ máy nhà nước cũ, nhà nước thực dân phong kiến từ
trung ương đến cơ sở, xây dựng một bộ máy nhà nước mới, nhà nước dân chủ
nhân dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây nhân dân ta có chính
quyền cách mạng trong tay, một công cụ sắc bén để bảo vệ và xây dựng chế độ
mới (dân chủ).
- Cách mạng Tháng Tám thành công còn có ý nghĩa quốc tế:
+ Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến đã thành công hoàn toàn và triệt
để; sụ kiện này đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á,
Châu Phi và Châu Mỹ la – tinh, đồng thời mở đầu tmọt thời kỳ cao troà giai
phóng dân tộc trên thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ hai.
+ Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới, chủ nghĩa thực dân cũ dã bị
đánh đổ ở một nơi yếu nhất của nó là Việt Nam. Sự kiện này đã mở đầu một thời
kỳ suy yếu của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên toàn thế giới.
+ Lần đàu tiên trong thời đại chúng ta chủ nghĩa Mác – lênin đã thành công ở
một nước thuộc địa nửa phong kiến. Điều đó chứng tỏ rằng chủ nghĩa Mác –
Lênin là một chân lý tung ra bốn biển đều đúng, vấn đề là ở chỗ Đảng lãnh đạo
phải nhận thức được thực chất của chủ nghĩa Mác – Lênnin, vận dụng vào hoàn
cảnh từng nơi từng lúc đưa tới thắng lợi cho cách mạng.
- với sự trình bày nới trên, cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là
một biến cổ lịch sử vĩ đại, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phất
triển của lịch sử dân tộc, tạo nên bước nhẩy vọt cho sự phát triển toàn
diện của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, hay còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh.
B, Nguyên nhân thắng lợi :
- Cách mạng Tháng Tám thành công là do nhân dân các dân tộc ở nước ta
đoàn kết, chiến đấu hy sinh trong gần một thế kỷ qua, biết bao những phong
trào yêu nước đã bị gìm trong biển máu, biết bao những người con ưu tú của
dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập thống nhất của Tổ quốc. từ năm 1930 có
Đảnh Cộng Sản lãnh đạo thì khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta lại
được nhân lên với chất mới, làm thành sức mạnh của cả một dân tộc để tự
giải phóng mình. Đây là nguyên nhân nguồn gốc sâu xa tạo ra thắng lợi của
cách mạng Tháng Tám. Nhân dân ta đã tự viết lên lịch sử của mình.
Page 2
www.khoabang.com.vn
LuyÖn thi trªn m¹ng
______________________________________________________
G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
- Cách mạng Tháng Tám thành công có đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh
đạo. đảng và Bác đã đề ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ đúng đắn
và khoa học, có phương pháp cách mạng phù hợp Đảng đã lãnh đạo nhân
dân ta chuẩn bị 15 năm trải qua hai cuộc diễn tập là cao trào cách mạng
1930 – 1931 và đỉnh cao là xô viết Nghệ - tĩnh , cao trào dân chủ Đông
Dương 1939 – 1945. Khi có điều kiện và thời cơ ngàn năm có một thì Đảng
và Bác lại sang suốt và kịp thời hạ quyết tâm chính xác chớp lấy thời cơ phát
động toàn dân nổi dậy bằng một nghệ thuật giành chính quyền toàn quốc.
Đây là nguyên nhân trực tiếp quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng
Tám. nếu như không có đảng ra đời vào năm 1930 thì không có thắng lợi của
cách mạng Tháng Tám 1945, bởi vì Đảng Cộng sản và lãn tụ Hồ Chí Minh là
nhà thiết kế, đồng thời thi công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.
- Cách mạng Tháng Tám thành công còn do có điều kiện khách quan thuận
lợi, đó là: chiến thắng của các nước đồng minh mà trụ cột là Liên Xô đắng
tan phát xít Nhật ở Châu Á, làm cho con thú dữ ở Á Đông đã bị đánh gục,
bầy sói con của chúng hoang mang ngơ ngác, tạo ra điều kiện thuận lợi cho
cách mạng nước ta. Đây là nguyên nhân khách quan quan trọng bảo đảm
cho thắng lợi của cách mạng nước ta.
- Ba nguyên nhân nói trên có quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau
làm thành sức mạnh tổng hợp của cả một dân tộc vùng dậy tự giải phóng
mình. Song bất cứ thắng lợi của một cuộc cách mạng nào thì nghuyên nhân
chủ quan (bên trong) cũng đóng vai trò quyết định, còn nguyên nhân khách
quan (bên ngoài) thì dù quan trọng đến đâu cũng phải thông qua nguyên
nhân trong mới có tác dụng. Vào tháng tám năm 1945 phát xít Nhật đầu hàng
quân đồng minh tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho tất cả các nước
Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng ở thời điểm đó chỉ có cách mạng Việt
Nam và tiếp đó là cách mạng Lào thành công hoàn toàn và triệt để.
2, Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945
- Cách mạng Tháng Tám thành công đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm có
giái trị, đó là:
- Phải kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là phản đề và phản phong qua từng
thời kỳ cách mạng.
- Phải xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất để chĩa mũi nhọn vào kẻ thùg,
giành độc lập cho nước nhà.
- Phải xây dựng khối liên minh giữa hai gia cấp công nhân và nông dân làm
nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc.
- Phải biết chỉ ra kẻ thù chủ yếu trước mắt của từng thời kỳ cách mạng để
chĩa mũi nhọn vào kẻ thù đó, giành thắng lợi cho cách mạng.
- Phải biết sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng, nghĩa là phải tổ chức
nhân dân và các đoàn thể cách mạng, phải xây dụng lực lượng chính trị và
lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, phải khởi nghĩa để giành lấy chính
quyền.
- phải chuẩn bị lực lượng chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.
Page 3
www.khoabang.com.vn
LuyÖn thi trªn m¹ng
______________________________________________________
G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
Trong những bài học kinh nghiệm nới trên của cách mạng tháng Tám, thì bài
học về bạo lực cách mạng và bài học về việc chuẩn bị lực lượng chớp thời
cơ khởi nghĩa giành chính quyền là những bài học có giái trị phổ biến.
*. Bài học về bạo lực cách mạng của Cách mạng Tháng Tám.
- Đảng Cộng sản Đông Dương trung thành với nguyên lý cách mạng bạo lực
của chủ nghĩa Mác – Lênin, vì vậy ngay trong cương lĩnh chính trị của năm
1930 Đảng đã đề ra rằng cách mạng nước ta phải tiến hành bằng phương
pháp cách mạng bạo lực. Đến hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11 năm
1939 và hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 – 1941 do bác hồ chủ trì thì
dảng lại nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng bạo lực cáh mạng của quần
chúng để khởi nghĩa dành chính quyền.
- với nhận thức nói trên ngay từ khi vừa mới ra đời đảng đã xây dựng được
đội quân công – nông. Trong cao trào 1930 – 1931, đến thời kỳ 1936 – 1939
Đảng lại xây dựng được đội quân chính trị quần chúng rộng lớn đưa họ
xuống đường đấu tranh . Đến cao trào giả phóng 1939 – 1945 thì Đảng và
Bác lại lãnh đạo quần chúng xây dựng lực lượng bạo lực cách mạng gồm lực
lượng chính trị quần chúng mà tiêu biểu là lực lượng Việt Minh với các đoàn
thể cứu quốc, lực lượng vũ trang cách mạng với lực lượng vũ trang tập trung
và tự vệ cách mạng, xây dựng căn cứ địa cách mạng mà tiêu biểu là khu giải
phóng Việt Bắc, kết hợp đấu tranh chính trị và quân sự, khởi nghĩa từng phần
giành chính quyền ở từng nơi, tập dượt nhân dân giành chính quyền. đến
tổng khởi nghĩa Tháng Tám thì Đảng đã phát động toàn dân nổi dậy với lực
lượng chính trị của hàng triệu người có lực lượng vũ trang hỗ trợ giành chính
quyền toàn quốc. Cuộc tổng khởi nghĩa mang tính toàn dân sâu sắc.
- Với sự trình bầy nói trên, Cách mạng tháng Tám chứng minh rằng cách
mạng ở một nước thuộc địa và nủa phong kiến muốn thành công thì phải sử
dụng lực lượng cách mạng của quần chúng có tổ chức và được tập dượt để
đánh đổ bạo lực phản cách mạng của kẻ thù, tự giải phóng mình. Bài học
kinh nghiệm này có giá trị phổ biến ở cả Châu Á, châu Phi và Châu mỹ la –
tinh. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng bài học kinh nghiệm này của Cách
Mạng Tháng Tám vào trân đánh 30 năm (1945 - 1975) làm nên Tổng tiến
công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao của bạo lực cách mạng Việt Nam
được mở đầu từ Cách mạng Tháng Tám.
*. Bài học về chuẩn bị chớp thời cơ khởi nghĩa để giành chính quyền:
- Đảng Cộng Sản Việt Nam ý thức rằng thắng lợi của một cuộc cách mạg
không bao giờ tự nó đến, mà phải chuẩn bị để giành lấy thắng lợi. Vì thế
trong cương lĩnh chính trị của Đảng, Đảng đã đề ra phải chuẩn bị lực lượng
để khởi nghĩa giành chính quyền. Đến hội nghị trung ương 6 (11 - 1939) và
nhất là Hội Nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 - 19941) thì Đảng lại đề ra
phải chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để khỏi nghĩa giành chính quyền; khởi
nghĩa muốn thành công thì phải nổ ra đúng thời cơ. Hội nghị Trung ương 8
coi đây là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ cao trào giải phóng dân tộc.
- Với nhận thức nới trên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị 15 năm qua
hai cuộc diễn tập 1930 – 1931 và 1936 – 1939 để đi tới cao trào giải phóng
1939 – 1945. Trong cao trào 1939 – 1945 Đảng đã xuất phát từ tình hình
Page 4
www.khoabang.com.vn
LuyÖn thi trªn m¹ng
______________________________________________________
G.V Phạm Việt Trung – ĐHKHXH&NV
trong nước và thế giới mà để ra chủ trương mới đề cao nhiệm vụ giải phóng
dân tộc lên hàng đầu, tập họp mọi lực lượng dân tộc để khởi nghĩa giành
chính quyền. Với chủ trương nói trên Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị
lực lượng vè mọi mạt từ 1940 đến 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp chiếm
lấy Đông Dương làm thuộc địa thì Đảng lại lãnh đạo nhân dân ta đánh Nhật
cứu nước, tiếp tục chuản bị những tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Đến tháng
tám năm 1945 thì cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị công phu, chu đáo,
sẵn sàng và toàn diện. Giữa lúc đó thì Nhật đầu hàng quân đồng minh mà trụ
cột là Liên Xô, tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi. kẻ thù ở Đông Dương là
phát xít nhật và bè lũ tay sai thì hoang mang giao động đến cực điểm. Cuộc
khủng hoảng chính trị ở đông Dương phát triển đến mức trầm trọng nhất.
những điều kiện chủ quan và khách quan nói trên đã đưa tới thời cơ ngàn
năm có một cho cách mạng nước ta. Đảng ta và Bác Hồ đã sáng suốt kịp
thời chớp lấy thời cơ phát động toàn dân nổi dậy giành chính quyền toàn
quốc. Tổng khởi nghĩa tháng tám đã diễn ra và thành công nhanh chóng,
thắng lợi hoàn toàn và triệt để ít đổ máu.
- Với sự trình bày nói trên, cách mạng tháng tám chứng minh rằng cách
mạng muốn thành công thì phải chuẩn bị chu đáo sẵn sàng và toàn diện, phải
khởi ngiã muốn chiến thứng lợi thf phải nổ ra đúng thời cơ. Bài học kinh
nghiệm này có giái trị phổ biiến ở cả Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ la – tinh.
Đảng và nhà nước ta đẫ vận dụng bài học kinh nghiệm này của các mạng
Thàng Tám vào cuộc kháng chiến 9 năm (1945 - 1954) làm nên Điện Biên
Phủ chấn động địa cầu, đưa tới ký hiệp định Giơnevơ năm 1945 về Đông
Dương kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình, miền Bắc được hoàn toàn giải
phóng. Và trong 20 năm chống mỹ cứu nước (1955 - 75) thì nhân dân ta lại
làm nên Điện Biên Phủ trên không vào cuối năm 1972 đưa tới ký kết hiệp
định Pari và tháng 1 – 1973 “đánh cho mỹ cút” tạo ra điều kiện và thời cơ
thuận lợi để tiến lên “đánh cho nguỵ nhào” giải phóng miền Nam thống nhất
đất nước.
Mời bạn ghé thăm: